Emission av teckningsoptioner


| Noisiest | 3 Comments | 22:42

Teckningsoptioner to2

Ett aktiebolags aktiekapital kan ökas på ett antal olika sätt. En möjlighet som aktiebolaget har är att besluta om emission av teckningsoptioner. En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget mot betalning i pengar.

Teckningsoptioner avanza

En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget. Själva emissionen sker sedan i två steg.


 • emission av teckningsoptioner
 • Skyldighet teckningsoption

 • Styrelsen föreslår att högst teckningsoptioner (serie TO /) berättigande till teckning av högst aktier i Bolaget emitteras och att stämman beslutar om vidareöverlåtelse av dessa teckningsoptioner enligt följande. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget.


 • Teckningsoptioner anställda

  beslut om (a) en emission av teckningsoptioner av serie / samt (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier i Bolaget under LTIP / som föreslås under punkt 27 på den föreslagna dagordningen. Det antal teckningsoptioner som föreslås emitteras är ett högsta antal.

  Risk med teckningsoptioner

  nedan, fattar beslut om (a) en emission av teckningsoptioner av serie / samt (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionerna som ges ut under det långsiktiga.
 • Vad händer om du inte utnyttjar dina teckningsoptioner?


 • Vad händer om du inte utnyttjar dina teckningsoptioner?

  Syftet med teckningsoptionsprogrammet och emissionen av teckningsoptioner är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland koncernens ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och bolagets aktieägare, främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt öka mo.
 • Skyldighet teckningsoption


  1. Teckningsoptioner bra eller dåligt

  Anoto Group AB genomför en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner och tillförs 15,6 miljoner kronor. Stockholm, 31 juli – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (“Anoto.

  Teckningsoptioner livslängd

   marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras. Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som årsstämman beslutade om den 18 maj