Kan styrelsen bli skadeståndsskyldig


| Jerrids | 0 Comments | 15:51

  Styrelse förening

Den styrelseledamot som reserverar sig mot ett beslut kan således inte bli skadeståndsskyldig enligt dessa lagar. Med ledning från detta borde en reservation av en styrelseledamot i en ideell förening medföra att skadeståndsskyldighet inte inträder för den enskilde ledamoten. Klart är att ansvar inte inträder om ledamoten röstar mot beslutet.

Ledamot styrelse

När en köpare nekas medlemskap i en bostadsrättsförening återgår köpet. Tänk på att om ni i styrelsen missköter en medlemskapsprövning, kan föreningen bli skadeståndsskyldig mot säljaren. Skadan beräknas oftast som skillnaden mellan avtalat pris och det pris som bostadsrätten senare säljs för.


 • kan styrelsen bli skadeståndsskyldig


 • Styrelseordförande och vd

  Det är inte hela styrelsen som en grupp som blir skadeståndsskyldiga, utan det normala är att varje enskild styrelseledamot enskilt riskerar skadeståndsansvar. Däremot finns det också situationer där det är fler än en styrelseledamot som riskerar ett skadeståndsansvar för samma skada.

  Styrelseledamot ordförande

  Ett exempel på när du som styrelseledamot kan bli skadeståndsskyldig, men där du inte blir skadeståndsskyldig enligt lagen om ekonomiska föreningar, är om du har tecknat ett avtal med bostadsrättsföreningen som du sitter i styrelsen för, och du åtagit dig att leverera varor till föreningen.
 • Suppleant styrelse


 • Aktiebolagslagen

   En ledamot som inte beviljas ansvarsfrihet kan bli skadeståndsskyldig om medlemmarna anser att denne genom att vara oaktsam eller med uppsåt skadat föreningen. Utan BRF-styrelse: likvidation. Att vara medlem i en BRF-styrelse är ett ansvarsfullt uppdrag. Styrelsen ska förvalta fastigheten utifrån olika lagar, regler och stadgar.

  Styrelse roller

  av styrelsens beslut kan styrelsen bli skadeståndsskyldig utifrån bestämmelserna i bo-stadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Utredningen har visat att denna skadeståndstalan kan avse sak- och personskador samt rena förmögenhetsskador. An-svaret är således vidsträckt och kan komma som en överraskning då många.

  Suppleant styrelse

 • Om ansvarsfrihet däremot beviljas kan styrelsen inte bli personligt skadeståndsskyldig utan då har man godkänt styrelsens förvaltning. Det bör även nämnas att styrelsen endast kan vara skadeståndsskyldig om styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet har skadat föreningen vid fullgörandet av uppdraget (21 kap. 1 § EFL).


 • Styrelse aktiebolag

  För att en styrelseledamot ska bli skadeståndsskyldig krävs att han genom uppsåt eller oaktsamhet orsakat föreningen skada under utförandet av sitt uppdrag (21 kap. 1 § LEF). I ditt fall måste man alltså kunna koppla en viss styrelseledamots underlåtenhet att verkställa ett stämmobeslut till en viss skada. Detta kallas för.