Kasussystemet börjar försvinna under 1300 talet


| Spadger | 1 Comments | 19:43
 • kasussystemet börjar försvinna under 1300 talet
 • Runt talet sker vissa

  Genitivändelsen i maskulinum (-ar) försvinner tidigt, redan under talet. Under talet börjar genitivändelsen -s även vinna mark bland de feminina substantiven, och framåt talet blir -s vanligt också bland pluralformerna. Liksom dativen klarar sig den bestämda.

  En anmärkningsvärd sak är den

  Redan under talet började detta böjningssystem att förenklas, i första hand genom att genitivändelsen -ar i vissa fall försvann och ersattes av -s. Senare följde ett bortfall av vissa dativändelser. Ytterligare förenklingar av systemet skedde under talet (yngre fornsvensk tid), och denna gång var förändringen mer.

  Den Lilla katastrofen ska enligt

  Det gamla kasussystemet upphörde: nominativ fisker, genitiv fisks, dativ fiski, ackusativ fisk > grundform fisk, genitiv fisks. Den särskilda pluralformen av verb försvann redan tidigt i tal men först under talet i skrift och ersattes av singularformen: vi sitta > vi sitter, vi sutto > vi satt. Källa.

 • I den här uppsatsen ska

 • 10 Relativmarkören ær används i

  Tyska var ett viktigt långivande språk ända in på talet. Dagens tvåkasussystem införs. Det gamla kasussystemet såg ut så här: nominativ fisker, genitiv fisks, dativ fiski, ackusativ fisk. Mot medeltidens slut upphör det och ersätts av dagens tvåkasussystem med bara grundform (fisk) och genitiv (fisks).

  Under runsvensk tid försvinner diftonger

  I samband med samhällets modernisering under talet ansågs dessa offentliga straff alltmer otidsenliga. Riksdagen beslutade därför att reformera det svenska straffsystemet i grunden.

  I den här uppsatsen ska

 • trerat till två perioder: den första inföll omkring och innebar att vissa ändelser sammanföll och att användningen av genitiv inskränktes. Den andra inföll i mitten av talet och förde med sig att kasusböjningen i stort sett försvann, åtminstone i Mälardalsområdet.
 • De första förändringarna inom kasussystemet

   Senmedeltiden var en epok i Europas historia i slutet av medeltiden som varade mellan talet och slutet av talet. Den föregås av högmedeltiden, som slutade vid mongolväldets och digerdödens ankomst till Europa i mitten på talet, och avslutas med tidigmodern tid, då renässansen och reformationen sprider sig.

   Den sker på talet. Det

  Som nämnts ovan föll större delen av kasussystemet bort redan under medeltiden. Det skedde i en komplicerad process över drygt tvåhundra år med försiktig början kring och ett accelererande förlopp under andra halvan av talet. När Nya Testamentet gavs ut på svenska anses kasussystemet ha upphört vara produktivt